Usługi zarządcze

Transakcjami najbardziej narażonymi na zakwestionowanie przez polskie władze podatkowe są usługi zarządcze (doradcze, management fee) i usługi świadczone przez zagraniczną centralę dla spółek córek, które pokrywają przypadającą na nie część kosztów, w zależności od przyjętego klucza podziału wykazane w uzasadnieniu formularza dokumentacja cen transferowych. Największym kłopotem w tego typu sprawach jest brak odpowiedniej dokumentacji uzasadniającej poniesienie tych kosztów i związek z przychodami. Następna kategoria transakcji, których dotyczyły spory podatników i organów podatkowych to zakup lub sprzedaż dóbr, materiałów i usług operacyjnych. Najczęściej kontrolowane były spółki produkcyjne z branży tzw. dóbr szybko zbywalnych. Bywa czadem, że spółki wykazują ujemną marżę zysku w transakcjach z podmiotami powiązanymi, natomiast w transakcjach z podmiotami niezależnymi była ona dodatnia. W takich przypadkach sprawy kończyły się z reguły na niekorzyść podatników, tj. oszacowaniem wyższego dochodu do opodatkowania. Ponadto rodzajami transakcji przedmiotem sporów z organami podatkowymi były również: kredyty i pożyczki pomiędzy podmiotami powiązanymi, leasing oraz wynajem nieruchomości i sprzętu, zakup i sprzedaż majątku (trwałego, wartości niematerialnych i prawnych oraz akcji i udziałów), a także opłaty licencyjne za znak towarowy.