Kursy Bhp są obowiązkowe dla wszystkich nowozatrudnionych.

Co się kryje pod określeniem usługi Bezpieczeństwa pracy? To niezwykle ważne zadania, jakimi para się wiele spółek, świadczą one również bardzo wysoko wyspecjalizowane usługi przeciwpożarowe przez sprawowanie ciągłego nadzoru Bhp nad warunkami panującymi w pracy, jako służba zewnętrzna i etatowa. Nic dziwnego. Dlaczego?

 

Bo szkolenia Bhp są przecież obowiązkowe do odbycia dla wszystkich zatrudnionych, którzy właśnie zaczęli pracę na nowym stanowisku. Szkolenia Bhp dzielimy P.W. LJM dzielimy na dwa typy. Jakie dokładnie rozróżniamy rodzaje? Są to kursy tzw. wstępne obejmujące ogólny instruktaż oraz instruktaż stanowiskowy oraz szkolenia okresowe. Kursy te odbywają się w trakcie pracy oraz nie mogą trwać mniej niż trzy godzinki lekcyjne.

 

Zatrudniony człowiek zaznajamia się wtedy z kluczowymi zasadami Bhp, czyli z bezpieczeństwem pracy i higieną. A mówiąc dokładniej ze zbiorem zasad, jakie są związane z higienicznym oraz bezpiecznym wykonywaniem obowiązków. Nad przestrzeganiem zasad oraz przepisów Bezpieczeństwa pracy w we wszystkich krajowych zakładach czuwa, nie kto inny, jak tylko PIP. Jeżeli mówimy o wymienionym wcześniej instruktażu stanowiskowym, to musi być on z pewnością zrobiony, zanim do swojej pracy zostanie dopuszczony pracownik, który został zatrudniony na stanowisku robotniczym, czyli na takim, na którym może być narażony na bardzo liczne zagrożenia. Dlatego też tak istotne jest, aby dowiedział się, jakie są sposoby ochrony siebie przed różnymi zagrożeniami. Początkowo wyjaśnia to na wstępnej rozmowie przełożony danego pracownika, a potem dokładniej przedstawia to a ponadto omawia inne czynności wyznaczony do tego zadania instruktor. Etapem końcowym jest przeprowadzany sprawdzian z uzyskanych wcześniej i zebranych wiadomości.

 

Instruktaż stanowiskowy musi być jednak przeprowadzony raz jeszcze w pewnych przypadkach, jeżeli na przykład na stanowisku pracy zostaną przeprowadzone zmiany organizacyjno-techniczne, a pośród nich także zmiana procesu technologicznego czy organizacja miejsc pracy. UWAGA! Zorganizowanie kursu Bezpieczeństwa pracy w zakresie instruktażu ogólnego, i stanowiskowego powinno być potwierdzone przez pracownika na piśmie i dodatkowo odnotowane w jego aktach. To oświadczenie powinno zawierać imię a także nazwisko pracownika a ponadto miejsce oraz datę odbycia takiego kursu, jak również podpis. Są też przeprowadzane kursy Bezpieczeństwa pracy zwane szkoleniami okresowymi. Czas trwania tych szkoleń jest zależny od powszechnego programu – max. to sześćdziesiąt cztery godziny lekcyjne. Jeżeli dany pracownik okaże swoje aktualne zaświadczenie, dzięki którym potwierdzi zaliczenie wymaganego kursu okresowego Bhp w konkretnym okresie u innego pracodawcy, ma szansę być wtedy zwolniony z pierwszego kursu wstępnego. To istotna informacja. To szkolenie może bez wątpienia obejmować pozostałą grupę stanowisk pracy, jednak jego program powinien obejmować zakres, jaki jest konieczny by dopuścić do pracy na zupełnie innym stanowisku.